Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1) tzw. RODO – zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych danych („Dane Osobowe”). Jednocześnie podkreślamy, że niniejszą stronę internetową (www.machowinko.dzialkiustka.pl) można przeglądać bez podawania swoich danych personalnych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 10 A JULIA SZYMAŃCZAK ul. Ziołowa 9, 76-217 Siemianice, NIP: 8393017006, REGON: 387536692.
 2. Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę przed  nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem danych osobom trzecim. Informujemy, iż bazy danych operatora serwisu są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • Zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów i realizacji Państwa próśb, które do nas Państwo kierują – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
  • Marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne),
  • Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art.6 ust. 1 lit. c RODO),
  • Zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa świadczonych usług, realizacja Państwa próśb, możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
  1. Podmioty uprawnione na podstawie obowiązującego prawa np. sądy i organy państwowe,
  2. Firmy świadczące usługi z którymi współpracujemy m.in. informatyczne, marketingowe, reklamowe, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami  administratora.
 5. Państwa dane przetwarzane będą w celu:
  • Zawarcia i wykonania umowy/umów – do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia danej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego  prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych,
  • Świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych – do czasu  wycofania zgody,
  • Marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania  oferty, prowadzenie pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych  osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron  www i aplikacji mobilnych – do czasu wycofania zgody,
  • Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – do czasu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z  przepisów prawa,
  • Zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, obsługi Państwa próśb przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności,  prowadzenie postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.
 6. Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  • Dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  • Zmiany danych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji),
  • Wycofania zgody w dowolnym momencie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie  udzielonej uprzednio zgody,
  • Ograniczenia przetwarzania w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że  przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a  sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,
  • Żądania usunięcia danych,
  • Przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania tych danych osobowych w  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów.
 8. Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.
  Operator serwisu informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w  szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika  Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać  urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do  jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają  ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu;
 9. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w  ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze  stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika  ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,  z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych  bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić  ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu  plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest operator Serwisu: 10 A Julia Szymańczak, ul. Ziołowa 9, 76-217 Siemianice. Operator serwisu informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Informujemy, że więcej informacji o plikach cookies dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu każdej przeglądarki internetowej.